Членови на Извршен одбор на НАкС:

 1. Маја Стевановиќ – претседател на НАкС
 2. Елена Џукеска – генерален секретар на НАкС
 3. Гордана Попсимонова
 4. Трајче Стојанов
 5. Мимоза Ристова
 6. Мира Беќар
 7. Бранимир Јовановиќ

Членови за Надзорен одбор на НАкС:

 1. Билјана Секуловска – Габер
 2. Маре Србиновска
 3. Дарко Стојанов
 4. Огнен Спасовски
 5. Гордана Апостоловска

Членови на Советот на НАкС:

 1. Маја Стевановиќ
 2. Гордана Попсимонова
 3. Елена Џукеска
 4. Драгор Заревски
 5. Маргарита Бузалковска-Алексова
 6. Салајдин Салихи
 7. Трајче Стојанов
 8. Калина Старделова
 9. Влатко Коробар
 10. Зоран Ивановски
 11. Наталија Поповска
 12. Мира Беќар
 13. Катерина Петровска-Кузманова
 14. Никос Чаусидис
 15. Мимоза Ристова
 16. Јордан Шишовски
 17. Синоличка Меллес Трпкова
 18. Горан Јанев
 19. Розалина Попова Коскарова

Предлог членови на Статутарна комисија на НАкс: 

 1. Елена Градишка-Лазаревска
 2. Неда Здравева
 3. Мирослав Грчев
 4. Мирјана Најчевска
 5. Јасна Котеска