Членови на Извршен одбор на НАкС:

 1. Елена Џукеска в.д. претседателка и генерален секретар
 2. Маја Стевановиќ, член
 3. Мира Беќар, потпретседател
 4. Гордана Поп Симонова, потпретседател
 5. Пламен Тројачанец, потпретседател
 6. Весна Попоска, потпретседател
 7. Виктор Стефов, член

Членови за Надзорен одбор на НАкС:

 1. Билјана Секуловска – Габер
 2. Маре Србиновска
 3. Дарко Стојанов
 4. Огнен Спасовски
 5. Гордана Апостоловска

Членови на Советот на НАкС:

Маја Стевановиќ

Гордана Попсимонова

Елена Џукеска

Драгор Заревски

Калина Старделова

Влатко Коробар

Зоран Ивановски

Наталија Поповска

Мира Беќар

Катерина Петровска-Кузманова

Никос Чаусидис

Мимоза Ристова

Мариглен Демири

Горан Јанев

Розалина Попова Коскарова

Александар Грчев

Пламен Тројачанец

Билјана Кузмановска

Соња Здравкова Џепаровска

Александар Иванов

Предлог членови на Статутарна комисија на НАкс: 

 1. Елена Градишка-Лазаревска
 2. Неда Здравева
 3. Мирослав Грчев
 4. Мирјана Најчевска
 5. Јасна Котеска