Синдикални организации (СО)

 

 1. СО на Факултет за драмски уметности – Скопје (претседател Маја Стeвновиќ)
 2. СО на Филолошки факултет ,,Блаже Конески“ – Скопје (Мира Беќар)
 3. СО на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје (Климе Бабунски)
 4. СО на Филозофски фаултет – Скопје (Орхидеја Шурбановска)
 5. СО на Педагошки факултет Св. Климент Охридски – Скопје (Светлана Камџијаш)
 6. СО на Архитектонски факултет – Скопје (Влатко Коробар)
 7. СО на Институт за општетсвени и хуманитрани науки – Скопје (Ана Блажева)
 8. СО на Институт за Национална историја – Скопје (Билјана Ристовска-Јосифовска)
 9. СО на Природно-математички факултет – Скопје (Олга Галбова)
 10. СО на Факултет за Електротехника и информациски технологии – Скопје
 11. СО на Институт за Фолклор ,,Марко Цепенков“ – Скопје (Лидија Стојановиќ-Лафазанов)