СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

  СО Претседател Е-mail
01 СО на Факултет за драмски уметности – УКИМ Зоја Бузалковска zoja_b@yahoo.com

 

02 СО на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања Климе Бабунски е в.д. со изминато време од 6 м.

Горан Јанев е неформален претседател (во процес регулирање на статус)

klimeb@isppi.ukim.edu.mk

 

 

gjanev11@gmail.com

03 СО на Филозофски факултет – УКИМ Орхидеја Шурбановска surbanovska@yahoo.com
04 СО на Филолошки факултет ,,Блаже Конески“ – УКИМ Мира Беќар mirabekar@gmail.com
05 СО на Педагошки факултет Св. Климент Охридски“ – УКИМ Светлана Камџијаш svetlikam@yahoo.com
06 СО на Архитектонски факултет – УКИМ Влатко Коробар vlatko.p.korobar@gmail.com
07 Институт за општествени и хуманистички науки Мариглен Демири mariglen.demiri@isshs.edu.mk

 

08 Институт за Национална историја – УКИМ Петар Тодоров todorov.petar@yahoo.com
09 СО на Природно-математички факултет – УКИМ Олга Галбова ogalbova@gmail.com
10 СО на Факултет за Електротехника и информациски технологии – УКИМ Горан Стојановски goranst@feit.ukim.edu.mk
11 СО на Институт за Фолклор ,,Марко Цепенков“ – УКИМ Лидија Стојановиќ-Лафазанов lidijast@ukim.edu.mk
12 СО Стоматолошки факултет – УКИМ Александар Грчев grcev@yahoo.com

 

13 СО Факултет за ветеринарна медицина – УКИМ Пламен Тројачанец plament@fvm.ukim.edu.mk

plamentroja@gmail.com

 

14 СО Факултет за музичка уметност – УКИМ Соња Здравковска Џепаровска z.djeparoska@gmail.com
15 СО Факултет за безбедност на Универзитет „Св. Климент Охридски“ (УКЛО) Алелсандар  Иванов akademec@gmail.com

 

 

16 СО Факултет за земјоделски науки – УКИМ Булјана Кузмановска bilka79@yahoo.com