Акти и одлуки, записници, извештаиОдлука за утврдување на висината на синдикалната членарина – 20.04.2023

 


Правилник за Солидарен фонд на НАкС – 14.11.2022

Правилник за бесплатна правна помош – 07.12.2021


Анекс на одлука за избор и отповикување на делегати и кандидати за органи – 15.10.2020


Деловник за работа на Конгрес – 31.10.2020


Деловник за работа на Советот – пречистен текст 10.11.2020


Записник од втор Конгрес на НАкС – 31.10.2020


Извештај за работењето на НАкС 2016-2020


Одлука за избор и отповикување на членови за делегати и кандидати за органи – 11.09.2020


Одлука за поврат на членарина на СО – 2018


Одлука за солидарен фонд – 2016