Акти и одлуки, записници, извештаи


Анекс на одлука за избор и отповикување на делегати и кандидати за органи – 15.10.2020

Деловник за работа на Конгрес – 31.10.2020

Деловник за работа на Советот – пречистен текст 10.11.2020

Записник од втор Конгрес на НАкС – 31.10.2020

Извештај за работењето на НАкС 2016-2020

Одлука за избор и отповикување на членови за делегати и кандидати за органи – 11.09.2020

Одлука за поврат на членарина на СО – 2018

Одлука за солидарен фонд – 2016