НАкС бара Министерството за образование и наука навремено да ги исплаќа платите

Во изминатиот временски период стана зачестена пракса платите на вработените на јавните универзитети да се исплатуваат со задоцнување, надвор од законски предвидените 15 дена по изминување на исплатниот период. 

Предлог-Законот за системот на плати во јавниот сектор отвора простор за уназадување на работничките права

Независниот академски синдикат – НАкС ја препознава потребата од донесување системски и кохерентен закон со кој би се дефинирала методологијата и постапката за формирање на платите на сите вработени во јавниот сектор. Со сеопфатно, интерсекторско регулирање на оваа материја, конечно, би се уредил хаосот кој со децении владее во оваа сфера – би се обезбедила правичност и сигурност на социоекономската положба на вработените, а истовремено, позитивно би се влијаело врз квалитетот на извршувањето на дејностите од јавниот сектор.

Дебатата за Законот за високото образование во медиумите

Независниот академски синдикат (НАкС) на 16. декември 2022 година одржа отворена дискусија насловена „Законот за високото образование: Искуства од примената и потреба за промени“.

НАкС организира отворена дискусија за Законот за високотo образование

Дискусијата ќе се одржи во петок, 16. декември 2022 год. со почеток од 11.00 часот во Кинотека на Република Северна Македонија.

МОН ја повторува 2014-та со процесот на измени на ЗВО

Во „протечените“ документи, видовме дека главна преокупација на измените е како мандатите на деканите и ректорите да се зголемат од три на четири години, како нивните управи да ги преземат ингеренциите на наставно-научните совети и универзитетскиот сенат, како спроведувањето на постапката за нивниот избор да се врати во мала и „избрана“ група, додека за наставниците и научниците се планираат „само“ никогаш неразбраните импакт фактори како „магла“ која треба да ги подисплаши и дополнително покори.

Поддршка за студентите за зачувување и унапредување на студентскиот стандард

Независниот академски синдикат (НАкС) дава целосна поддршка на барањата за заштита на студентскиот стандард. Заедно сме со нашите колеги студенти секогаш кога ќе биде загрозен студентскиот стандард и правото на квалитетно високо образование и наука.

НАкС одржа состанок со МОН, ќе продолжат разговорите за усогласувањето на Колективниот договор со минималната плата

Независниот академски синдикат (НАкС) и Министерството за образование и наука (МОН), вчера, на 13 април 2022, одржаа состанок во врска со состојбите во високото образование и науката. На состанокот се разгледуваа условите за работа во јавните универзитети и финансирањето, со посебен акцент на неусогласеноста на Колективниот договор во високото образование и науката со новиот Закон за минимална плата од 2022 година.

Го поддржуваме штрајкот на СОНК и бараме усогласување на платите во високото образование и науката

Бараме Министерството за образование и наука да биде одговорен партнер во социјалниот дијалог и веднаш да ги започне разговорите за усогласување на Колективниот договор за високо образование и наука со Законот за минимална плата од февруари 2022 и на тој начин да ја заштити неговата функционалност.

НАкС со поддршка на КСС и СОНК за усогласување на платите врз основа на зголемувањето на минималната плата

Покачувањето на минималната плата е чекор напред, очекуваме зголемување и на другите плати согласно колективните договори

Независниот академски синдикат го поздравува покачувањето на минималната плата, кое е усвоено на последниот Економско-социјален совет.