Присуството на академскиот кадар и високообразовните установи во јавноста и нивното влијание врз заедницата

Квалитетот на наставата во високото образование и науката и услови за повисоки стандарди

Унапредување на квалитетот на високото образование – студентски перспективи

Финансиска транспарентност и отчетност во високото образование и науката

Универзитетската автономија во македонското високо образование