Конгресот на НАкС е највисок орган на Синдикатот.  Конгресот го сочинуваат делегати. Мандатот на делегатите е 4 години. Критериумите за делегирање, бројот и структурата на делегатите на Конгресот, како и начинот на нивниот избор се утврдени со Одлука на Советот на НАкС од 11.09.2020 (линк до одлуката) и Анекс кон оваа одлука од 15.10.2020 (линк до анексот). Надлежностите и начинот на свикување и одлучување на Конгресот се уредени во членовите 46-51 од Статутот на НАкС и со Деловникот за работа на Конгресот усвоен на 31.10.2020 (линк до Деловникот).

Список на делегати на Конгресот со мандат верификуван на Вториот Конгрес на НАкС одржан на 31.10.2020 година во Скопје:

Аднан Ќахил, СО на Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ

Анета Окардова, СО на Факултет за музичка уметност, УКИМ

Владимир Мартиновски, СО на Филолошки факултет „Блаже Конески“, УКИМ

Горјан Наџински, СО на Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ

Ило Трајковски, СО на Филозофски факултет, УКИМ

Калина Малеска, СО на Филолошки факултет „Блаже Конески“, УКИМ

Мариглен Демири, СО на Институт за општествени и хуманистички науки – Скопје

Марина Малиш Саздовска, СО на Факултет за безбедност, УКЛО

Менде Станковски, СО на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, УКИМ

Мери Батакоја, СО на Архитектонски факултет,УКИМ

Миле Маркоски, СО на Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ

Оливер Зајков, СО на Природно-математички факултет, УКИМ

Петар Тодоров, СО на Институт за национална историја, УКИМ

Poднa Величковска, СО на Институт за Институт за фолклор „Марко Цепенков“, УКИМ

Сашо Кокаланов, СО на Факултет за драмски уметности, УКИМ

Сузана Диневска-Ќофкаровска, СО на Природно-математички факултет, УКИМ

Елена Џукеска, СО на Филозофски факултет, УКИМ

Маја Стевановиќ, СО на Факултет за драмски уметности, УКИМ

Мира Беќар, СО на Филолошки факултет „Блаже Конески“, УКИМ

Гордана Поп Симонова, СО на Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ

Весна Попоска, Меѓународен универзитет Визион

Виктор Стефов, СО на Природно-математички факултет, УКИМ

Драгор Заревски, СО на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, УКИМ

Климе Бабунски, СО на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Калина Гривчева Старделова, Медицински факултет, УКИМ

Влатко Коробар, СО на Архитектонски факултет

Маре Србиновска, СО на Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ

Наталија Поповска, СО на Институт за национална историја, УКИМ

Катерина Петровска-Кузманова, СО на Институт за Институт за фолклор „Марко Цепенков“, УКИМ

Никос Чаусидис, СО на Филозофски факултет, УКИМ

Зоја Бузалковска, СО на Факултет за драмски уметности, УКИМ

Горан Јанев, СО на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, УКИМ

Розалина Попова Коскарова, СО на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ

Александар Грчев, СО на Стоматолошки факултет, УКИМ

Билјана Кузмановска, СО на Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ

Соња Здравкова Џепаровска, СО на Факултет за музичка уметност, УКИМ

Александар Иванов, СО на Факултет за безбедност, УКЛО

Дарко Стојанов, СО на Институт за национална историја, УКИМ

Огнен Спасовски, СО на Филозофски факултет, УКИМ

Гордана Апостоловска, СО на Природно-математички факултет, УКИМ

Неда Здравева, Правен факултет, „Јустинијан Први“, УКИМ

Мирослав Грчев, СО на Архитектонски факултет, УКИМ

Мирјана Најчевска, СО на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, УКИМ

Јасна Котеска, СО на Филолошки факултет „Блаже Конески“, УКИМ

Лидија Стојановиќ Лафазановска, СО на Институт за Институт за фолклор „Марко Цепенков“, УКИМ

Олга Галбова, СО на Природно-математички факултет, УКИМ