НЕЗАВИСЕН АКАДЕМСКИ СИНДИКАТ (НАкС)

ПРОЕКТ: „ФИНАНСИСКА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА ВО РСМ“


ТРИБИНА: ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИЦИ
НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА ВО РСМ

АГЕНДА НА НАСТАНОТ

Датум: 24. февруари  2020 год.

Време: 13.00 – 16.00 часот

Место: Културен центар „Кино култура“, ул. Луј Пастер бр. 3, 1000 Скопје

12.30-13.00 – Регистрација на учесниците

13.00-13.20 – Воведни обраќања

(Модератор на настанот: Проф. д-р Мирјана Најчевска)

13.25-14.05 – Презентација на резултатите од истражувањата во рамките на проектот „Финансиска транспарентност и отчетност во високото образование и науката во РСМ“. Презентери: проф. м-р Маја Стевановиќ, доц. д-р Бранимир Јовановиќ, проф. д-р Виктор Стефов.

14.05-14.50 – Дискусија напанелистите

14.50-15.50 – Општа дискусија

15.50-16.00 – Сумирање на изнесените ставови и предлози

ПОКАНЕТИ ПАНЕЛИСТИ И УЧЕСНИЦИ ВО ДИСКУСИЈАТА

Како панелисти на трибината ќе бидат поканети: претставници на МАНУ, претставници на синдикатите од високото образование, претставници на студентите, претставници на Стопанската комора.

Како учесници во општата дискусијана трибината ќе бидат поканети: претставници од приватните универзитети, членовите на Независниот академски синдикат и членовите на пошироката академска заедница, како и пошироката јавност.