СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

 

  СО Претседател Е-mail

 

01 СО на Факултет за драмски уметности – УКИМ

 

проф. м-р Зоја Бузалковска zoja_b@yahoo.com

 

02 СО на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања – УКИМ

 

проф. д-р Драгор Заревски dragorzarevski@gmail.com

 

03 СО на Филозофски факултет – УКИМ

 

проф. д-р Елена Џукеска elena@fzf.ukim.edu.mk

 

04 СО на Филолошки факултет ,,Блаже Конески“ УКИМ

 

проф. д-р Мира Беќар mirabekar@gmail.com

 

05 СО на Педагошки факултет

„Св. Климент Охридски“ УКИМ

 

проф. д-р Розалина Попова Коскарова rozalinapopova@yahoo.com

 

06 СО на Архитектонски факултет УКИМ

 

проф. д-р Мери Батакоја meri.batakoja@gmail.com

 

07 Институт за општествени и хуманистички науки

 

асис. м-р Мариглен Демири mariglen.demiri@isshs.edu.mk

 

08 Институт за Национална историја – УКИМ

 

проф. д-р Петар Тодоров todorovpetar@yahoo.com

 

09 СО на Природно-математички факултет – УКИМ

 

проф. д-р Олга Галбова ogalbova@gmail.com

 

10 СО на Факултет за електро-техника и информациски технологии – УКИМ

 

проф. д-р Маре Србиновска maresrbinovska@gmail.com
11 СО на Институт за Фолклор ,,Марко Цепенков“ – УКИМ проф. д-р Лидија Стојановиќ Лафазанов

 

lidijast@ukim.edu.mk

 

12 СО Стоматолошки факултет – УКИМ

 

проф. д-р Александар Грчев grcev@yahoo.com

 

13 СО Факултет за ветеринарна медицина – УКИМ проф. д-р Ирена Целеска iceleska@fvm.ukim.edu.mk
14 СО Факултет за музичка уметност – УКИМ

 

проф. д-р Соња Здравкова Џепароска

 

z.djeparoska@gmail.com

 

15 СО Факултет за безбедност на Универзитет „Св. Климент Охридски“ УКЛО

 

проф. д-р Александар  Иванов akademec@gmail.com
16 СО Факултет за земјоделски науки – УКИМ

 

проф. д-р Билјана Кузмановска bilka79@yahoo.com