СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

  СО Претседател  
01 СО на Факултет за драмски уметности – УКИМ

 

Проф. м-р  Зоја Бузалковска zoja_b@yahoo.com

 

02 СО на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања – УКИМ

 

Проф. д-р Драгор Заревски dragorzarevski@gmail.com

 

03 СО на Филозофски факултет – УКИМ

 

Проф. д-р Елена Џукеска elena.dzukeska@gmail.com

 

04 СО на Филолошки факултет ,,Блаже Конески“ УКИМ

 

Проф. д-р Бисера Станкова biserasta@gmail.com

 

05 СО на Педагошки факултет

„Св. Климент Охридски“ УКИМ

 

Проф. д-р Розалина Попова Коскарова rozalinapopova@yahoo.com

rozalinapopova5@gmail.com

 

06 СО на Архитектонски факултет УКИМ

 

Проф. д-р Мери Батакоја meri.batakoja@gmail.com

 

08 Институт за Национална историја – УКИМ

 

Проф. д-р Петар Тодоров todorov.petar@yahoo.com

 

09 СО на Природно-математички факултет – УКИМ

 

Проф. д-р Драгана Черних dcernih@yahoo.com
10 СО на Факултет за електро-техника и информациски технологии – УКИМ

 

Проф. д-р Маре Србиновска maresrbinovska@gmail.com

 

11 СО на Институт за Фолклор ,,Марко Цепенков“ – УКИМ Проф. д-р Катерна Петровска Кузмановска kpkuzmanov@yahoo.com

 

12 СО Стоматолошки факултет – УКИМ

 

Проф. д-р Александар Грчев grcev@yahoo.com

 

13 СО Факултет за ветеринарна медицина – УКИМ Проф. д-р Ирена Целеска iceleska@yahoo.com
14 СО Факултет за музичка уметност – УКИМ

 

Проф. д-р ЕленаАтанасова Ивановска

 

elena.atanasovska@gmail.com
15 СО Факултет за безбедност на Универзитет „Св. Климент Охридски“ УКЛО

 

Проф. д-р Александар  Иванов akademec@gmail.com

16 СО Факултет за земјоделски науки – УКИМ

 

Проф. д-р Билјана Кузмановска bilka79@yahoo.com

 

17 Македонска академија на науките и уметостите Проф. д-р Александра Иванова Дачиќ aivanoska@manu.edu.mk