ПРОГРАМСКИ НАСОКИ

за работењето на Независниот академски синдикат во РМ (НАкС)
за периодот од 2016 до 2020 година

ПРОГРАМСКИ НАСОКИ

за работењето на Независниот академски синдикат
за периодот од 2020 до 2024 година

(усвоени на вториот редовен конгрес на наксодржан на 31.10.2020)